Opleiding - voor u begint

Geachte cursist,

Na het succesvol beëindigen van de gecertificeerde opleiding 'uitbating van een zonnecentrum' aan één van de Syntra vormingscentra stelt u zich in regel met één van de wettelijke vereisten beschreven in het KB 'houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra'. Tevens werden met het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 strikte richtlijnen van kracht in verband met o.m. de werking van een zonnecentrum, de infrastructurele minimumeisen, de informatieplicht ten aanzien van de klant en de opleidingsverplichting van de verantwoordelijke voor het onthaal van de consumenten in een al dan niet geautomatiseerd zonnecentrum.

De 'Vlaamse zonneconsulenten.be' hebben zich tot doel gesteld de continuïteit en kwaliteitsbewaking van de gecertificeerde (Syntra) opleiding 'zonnecentra' te verzekeren. Uitbaters en onthaalverantwoordelijken in een zonnecentrum worden hier degelijk geïnformeerd over alle aspecten die van belang zijn bij het professioneel gebruik van de zonnebank. Via een grote verscheidenheid aan bronnen waaronder ESA[1] fungeren zij tevens als doorgeefluik van allerhande wetenschappelijke publicaties en wil de vereniging naast andere groeperingen een -onafhankelijk- aanspreekpunt voor de gewone uitbater zijn die door wirwar aan reglementeringen dikwijls door het bos de bomen niet meer ziet...

Deze uitgave betreft een grotendeels herwerkte versie[2] aangepast aan de gewijzigde omstandigheden (EU 0,3 norm). De laatst doorgevoerde wetswijziging KB 24-09-2017 werd door de Raad van State in zijn arrest van 5 februari 2020 (nr. 246.952) vernietigd. De nieuwe regels waren er gekomen nadat o.m. de Hoge Gezondheidsraad pleitte voor een volledig verbod op zonnebanken. Een volledig verbod vond men uiteindelijk te ver gaan en men hield het op een verstrenging van de bestaande regels (KB van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 november 2007, 22 oktober 2010 en 22 december 2016).

Update 08-09-2021

 

'VERSTANDIG ZONNEN: DE TIEN RICHTLIJNEN'

Vooraanstaande deskundigen hebben wat betreft zonnen, huidaandoeningen en bescherming tegen te veel zon, tien richtlijnen opgesteld voor verstandig zonnen, buiten en binnen. De achtergronden van deze tien richtlijnen worden in deze lessen toegelicht. Wanneer u deze achtergronden goed heeft begrepen, zult u als uitbater van een zonnecentrum uw klanten ook de juiste antwoorden op hun vragen kunnen geven. 

Indien interesse kan u verder via de website van FOD Economie³ meer informatie terugvinden betreffende de in België geldende spelregels.

10richtlijnen


[1] ESA - European Sunlight Association - https://www.europeansunlight.eu

[2] Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteurs, http://www.vlaamse-zonneconsulenten.be  

³https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/veiligheid-van-zonnecentra

Vlaamse-zonneconsulenten.be