No module Published on Offcanvas position

Stop huidkanker! De regels rond zonnebanken, een deel van de oplossing ...?

Dat Corona en de daaraan voorafgaande periode tot een vooruitschrijdend inzicht hebben geleid, is het minste wat men kan zeggen. Al juichen we (nog steeds) de weldoende effecten van UV toe, wij zouden in geen geval een goede woordvoerder van een branchevereniging zijn! Vanuit de opleiding benoemen we de dingen nu éénmaal graag zoals ze zijn.

Men hoort dikwijls (te) ongenuanceerde informatie rond het al dan niet aanmaken van Vit D via de huid, het al dan niet voorbereidend karakter van een zonnesessie e.d. en begrijpen aldus maar al te goed de bekommernis vanuit de overheid.

Men kan het betuttelend vinden dat ze hier zou willen ingrijpen en zelfs in het extreme tot een verbod overgaan doch het staat onomstotelijk vast dat mensen, al zijn ze hier zelf wel van overtuigd, voor zichzelf niet altijd de juiste beslissing nemen. De parallel met de huidige coronapandemie is niet ver weg ... 

Het is ons ook een raadsel daar waar het om huidkanker gaat men steeds parallellen tracht te trekken naar alcohol en roken en dit zowel vanuit pro als contra perspectief. Het gaat hier om huidkankers, een kanker die in stijgende lijn zit. En wees u ervan bewust dat zulk 'n huidkanker (net zoals bij alle kankers) zich niet beperkt tot het individu maar een hele omgeving meesleurt. 

Is het verbieden van zonnebanken de oplossing? Zelf vinden we van niet maar een adequate reglementering hierrond kan er wel een onderdeel van zijn. De huidige reglementering daterend van 2002 en later aanverwante wetswijzingen zijn een stap in de goede richting, al is er wat ons betreft zeker ruimte voor verdere actie i.v.m. een verplichte automatisering, niet éénzijdig en alleen voor geautomatiseerde maar ook bemande centra. Een andere mogelijkheid bestaat erin de huidige stralingslimieten van naderbij te bekijken, zeker wat betreft de binnen 0,3W/m² momenteel toegelaten UVA-grens e.d. We verwijzen hierbij graag naar de regelgeving die de Scandinavische landen, Spanje, Oostenrijk en ons buurland Frankrijk hanteren. (0,3W/m² versus UV-type 3)1

Men moet steeds in het achterhoofd houden dat zoiets als 'veilig zonnen' niet bestaat maar dat men wel mits het naleven van de spelregels het risico kan beperken. We denken dan meer bepaald aan het niet verbranden van de huid2 en niet overdrijvenmet uw zon(nebank)gebruik.

Dat een overheid de keuze van de burger probeert te sturen mag op zich geen probleem zijn op voorwaarde dat dit helpt om gezonder te leven en rekening houdend met de individuele vrijheid van één elk! We kunnen naast de duidelijk na te leven regels, het belang van de gecertificeerde opleiding uitbater van een zonnecentrum niet genoeg benadrukken! Dit alles ter bevordering van transparante informatie naar zowel consument als uitbater.

 


1  Lees er vooral de passage rond "Zonnebanken en lampen van het type UV 4" eens op na (advies daterend uit 2005, Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, sedert 2018 geïntegreerd in de 'Bijzondere raadgevende commissie Verbruik') 

2 De opgegeven bezonningstijden van de apparatuur/lampen naleven

3 Lees er eens de # adviezen op na van o.m. de NL-gezondheidsraad en de Hoge Gezondheidsraad van België

 

 

 

Vlaamse-zonneconsulenten.be